ხშირად დასმული კითხვები

რა არის ichange.gov.ge

ichange.gov.ge პორტალის დახმარებით ნებისმიერ სრულწლოვან საქართველოს მოქალაქეს ან / და მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლიათ პეტიციის საშუალებით საქართველოს მთავრობის ყურადღება გაამახვილონ იმ საკითხ(ებ)ზე რომელიც მათ მიაჩნიათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად. შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა ვალდებულია განიხილოს პეტიციაში აღწერილი საკითხი და მოახდინოს რეაგირება ან გასცეს ოფიციალური პასუხი.

ichange.gov.ge არის საქართველოს მთავრობის პროექტი რომელიც ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობის საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას.

იხილეთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების სრული ტექსტი: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3672138?publication=0

როგორ დავრეგისტრირდე?

ichange.gov.ge - ზე რეგისტრაცია შესაძლებელია მომხმარებლის სახელით და პაროლით - მომხმარებელი ავსებს ელექტრონულ ფორმას, სადაც უთითებს თავის პირად ინფორმაციას, მომხმარებლის სახელს და პაროლს, რომელსაც მომავალში გამოიყენებს სისტემაში შესასვლელად.

იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს უკვე აქვს აქტიური ანგარიში სახელმწიფო ელექტრონულ სისტემაში (RS.ge / my.gov.ge ), მას შეუძლია არსებული ანგარიშის მონაცემებით, დამატებითი რეგისტრაციის პროცედურის გარეშე შევიდეს ichange.gov.ge - ზე.

როგორ განვათავსო პეტიცია?

ავტორიზაციის შემდეგ, მთავარ გვერდზე დააჭირეთ ღილაკს „ახალი პეტიციის დამატება“.

როდის გამოქვეყნდება პეტიცია?

პეტიცია გამოქვეყნდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ის გაივლის მოდერაციას, არა უგვიანეს პეტიციის შემოტანიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

პეტიცია არ გამოქვეყნდა, რატომ?

თუ პეტიცია შეიცავს რომელიმეს ქვემოთჩამოთვლილი პუნქტებიდან, იგი ვერ გაივლის მოდერაციას და არ გამოჩნდება ichange.gov.ge - ზე.

  • პეტიცია შეიცავს მოსაზრებას ან წინადადებას, რომელთა თემატიკაც არ შედის საქართველოს მთავრობის კომპეტენციაში. მაგალითად: „შეიღებოს თბილისის ყველა ავტობუსის გაჩერება მწვანედ“ ასეთი პეტიციით წამრდგენმა უნდა მიმართოს თბილისის მერიას.
  • პეტიციები, რომლებიც გარკვევით და ნათლად არ გადმოსცემენ მოსაზრებას, იდეას ან შემოთავაზებას;
  • კომერციული ხასიათის პეტიციები. მაგალითად: „შეიძინეთ მხოლოდ ჩემს მიერ წარმოებული პროდუქცია“;
  • პეტიციები, რომლებიც შეიცავენ შეურაცხმყოფელ, უხამს, გამომწვევი შინაარსის მქონე განცხადებებს;
  • ხუმრობის მიზნით ინიცირებული პეტიციები;
  • სიძულვილის, დისკრიმინაციის, ძალადობის საფრთხის, ინდივიდის ან რომელიმე ჯგუფისთვის ზიანის მომტანი მოწოდებების შემცველი პეტიციები;
  • პეტიციები, რომლებიც, საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობის ან ძალადობით შეცვლის, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის, ან ისეთი მოწოდების შემცველია, როგორიც არის ომისა და ძალადობის პროპაგანდა, აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს და ქმნის ამ პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების აშკარა, პირდაპირ და არსებით საფრთხეს, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობის დაუმორჩილებლობის მოწოდებების შემცველია;
  • პეტიციები, რომლებიც ეხებიან მხოლოდ ერთ კონკრეტული პიროვნების ინტერესებს, პერსონალურ გარემოებას ან საკითხს.

პეტიცია გამოქვეყნდა, ახლა?

პეტიციის გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, პეტიციამ უნდა დააგროვოს 10000 ხელმოწერა, ამის შემდეგ პეტიციას განიხილავს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შექმნილი ელექტრონული პეტიციის ექსპერტების კომისია, ამავე კომისიის ინიციატივით შესაძლებელია ზოგიერთი პეტიციის განხილვა საქართველოს მთავრობის სხდომაზე.

თუ პეტიციამ ვერ დააგროვა 10000 ხელმოწერა გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, იგი ჩაითვლება ვადაგასულად, გადავა არქივში და მისი განხილვა არ მოხდება.

მომხმარებელს შეუძლია თავიდან გამოაქვეყნოს პეტიცია ვადის გასვლის შემდეგ.

რა დრო დაჭირდება ამ ყველაფერს?

ელექტრონულ პეტიციაზე ოფიციალური პასუხი უნდა მომზადდეს და გამოქვეყნდეს ichange.gov.ge პორტალზე10000 ხელმოწერის შეგროვებიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარული თვის ვადაში.