პეტიციები

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის და სასაქონლო ზედნადების გაერთიანება

მიგვაჩნია, რომ ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების გამარტივების მიზნით, უნდა გაერთიანდეს ერთიდაიგივე შინაარსის მატარებელი ორი მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი - საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა და სასაქონლო ზედნადები. ორი დოკუმენტის გაერთიანება შეამცირებს შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული პორტალის (RS.GE) ტვირთს, ასევე შეამცირებს მეწარმე სუბიექტების შეცდომების რისკს და შესაბამისად გადასახადის გადამხდელთა ჯარიმებს.

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 46 / 10000
კატეგორია:: ფინანსები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 05 თებერვალი 2018
ავტორი: თამაზი თავდგირიძე