პეტიციები

გადაიწიოს პირველი მაისის Შემდეგ Შემოსული მანქანების განბაᲟებამ

მიგეხსემებაᲗ Covid-19 მა დიდი პრობლემებმი Შეუქმნა ავტო იმპორტიორებს.მაᲗ ნაწილს რომელᲗა მანქანები Შემოვიდა პირველ მაისამდე ᲨეეხოᲗ სამᲗავრობო Შემსუბუქებები და გადაეწიაᲗ განბაᲟების ვადება,ხოლო მოვაᲭრეები რომლეᲗა მანქანებიც პირველი მაისის Შემდეგ Შემოვიდა არანაირი დახმარება არ გაეწია და მაᲗᲗვის არანაირი პირობები არ Შემსუბუქდა რამაც გამოიწვია დიდი პრობლემები და მოხდა მაᲗი დაᲩაგვრა.გᲗხოვᲗ დავეხმაროᲗ ერᲗმანეᲗს და მოვიᲗხოვᲗ სამარᲗლიანად გადანაწილდეს ყველა Შემსუბუქება და გაეწიოს ანგარიᲨი დანარᲩენ დაᲩაგრულ ავტოიმპორტიორებს ! ! !

სტატუსი: დადასტურებული და გამოქვეყნებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 2 / 10 000
კატეგორია:: ფინანსები, ეკონომიკა,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 19 აგვისტო 2020
ავტორი: გიორგი მაᲭავარიანი