პეტიციები

გაიზარდოს პენსია 350 ლარამდე (2020 წლის დასაწყისისთვის)

გთხოვთ განიხილოთ გერმანიაში მცხოვრები ქართველი მიგრანტების თხოვნა საქართველოში პენსიის 350 ლარამდე გაზრდის თაობაზე არაუვიანეს 2020 წლის დასაწისისა. გთხოვთ განხილვის პროცესში ჩართოთ მთავრობასთან ერთად, გამოცდილი ეკონომისტები, რომლებსაც ძალუძთ გამოსავლის პოვნა, ამ საკითხის მოგვარებისთვის. დასაბუთება: დღევანდელი პენსია არ არის საკმარისი, იმსათივს, რომ პენსიონერმა იარსებოს დამოუკიდებლად. მას არ შეუძლია ამ პენსიით მიიღოს თუნდაც ძალიან მოკრძალებული სამი ულუფა დღიურად. არ იძლევა მედიკამეტების და მოვლის საშუალებების შეძენის, ტრანსპორტით გადაადგილების შესაძლებლობას. განხილვისათვის წინასწარ გიხდით დიდ მადლობას პატივისცემით თეა კობახიძე

სტატუსი: დაარქივებული
დარჩენილია ხმა
ხელმოწერები: 9 / 10 000
კატეგორია:: სოციალური საკითხები,
ვადა: 0 დღე
შექმნის თარიღი: 18 დეკემბერი 2018
ავტორი: თეა კობახიძე